MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Kişisel Verilerin Korunması

Güvenliğiniz bizim için önemlidir !

Vdf Sigorta Aracılık A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkındaki detayları sizlerle paylaşmak isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma  Metni”) VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“VDF Sigorta”) olarak,  sigorta ettiren veya sigortalı müşteri, müşteri adayı veya bağlı sigortalı olan veri sahiplerine karşı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.

1. Kişisel Verileriniz Neden ve Ne İçin Kullanılıyor

KVKK uyarınca VDF Sigorta “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, sunacağı hizmet çerçevesinde sizden alacağı talimatlar, başvurular ile düzenlenen poliçeler ve akdedilen sözleşmelerin ifası kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliği başta olmak üzere tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, hukuki işlem ve uyum bilgilerini, talep ve şikayet yönetimi bilgilerini, görsel ve işitsel verileri, sağlık verilerini, ödeme bilgileri ve banka hesap numarası gibi finansal verileri ile müşteri izinli pazarlama onay durumu gibi pazarlama verilerini, iş yeri unvanı ve pozisyon gibi kurumsal kimlik verilerini, müşteri verileri ve müşteri işlem verilerini elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma ve mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere aktarma konularında, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve KVKK’nin 5. ve 6. maddesinde belirtilen (i) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması, (ii) işlemenin bir sözleşmenin kurulması ve ifası gerekli olması, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için işleminin gerekli olması,  (iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması veya (v) işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri dâhilinde gerçekleştirebilir.

Kişisel veri kategorileri bazında kişisel verilerinizin işleme amaçları aşağıdaki şekildedir:

Hukuki süreçlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel ve işitsel veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri, Sağlık verileri

Sigorta satış ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel ve işitsel veriler, Sağlık verileri

Faaliyetlere ilişkin veriler analiz edilerek hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel ve işitsel veriler

Ticari elektronik ileti onayı mevcut kişiler için; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması: Kimlik verileri, Kurumsal kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Müşteri deneyimini arttırmak amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi aktivitelerinin yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri,  Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri

Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, önerilerin alınması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Tedarikçi ve iş ortakları ile işlemlerin yönetilmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Muhasebe işlemlerinin takibi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri,  Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması: İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Faaliyetlerimizin iç prosedürler ve KVKK’ya uygun olarak yürütülmesinin temini, faaliyetlerin planlanması ve icrası: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması: Kimlik verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, sigorta ürün satışlarına ilişkin nicel bilgiler üzerinden ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması: Kimlik verileri, Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri

İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Sağlık verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri, Pazarlama Verileri

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Kurumsal kimlik verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri, Pazarlama Verileri, Sağlık verileri

 

2. Kişisel Verilerinizin Paylaşımına İlişkin Açıklamalar

VDF Sigorta, kişisel verilerinizi sizlerden, sigorta başvurusunda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcılarından ve sigorta şirketlerinden, internet sitelerimizden, çağrı merkezimizden ve ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlardan, çözüm ortaklarımızdan ve yasal mercilerden temin edebilmekte ve otomatik yollarla ve otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ortamda işlenebilmektedir. 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan alıcı gruplarına belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında aktarılabilir:

Resmi Makamlar: Sigortalama süreçlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan müşteri tanıma ödevinin yerine getirilmesi ve hukuki süreçlerin takibi, mevzuat gereği bildirimlerin yapılması ve bilgi taleplerinin cevaplandırılması amaçlarıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, adli makamlar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşım yapılabilmektedir.

Yurt içi grup şirketleri ve yurt içinde yerleşik diğer taraflar: Sigorta satış ve sigortalama süreçleri, mevzuattan kaynaklanan müşteri tanıma ödevinin yerine getirilmesi ve hukuki süreçlerin takibi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, sigorta şirketleri, sigorta hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği ve sair mevzuatta izin verilen kişi ve kuruluşlarla,  sözleşme imzalanan program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle; hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla destek alınan çözüm ortaklarımızla paylaşım yapılabilmektedir.

VDF Sigorta’nın sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir.

3. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verileriniz VDF Sigorta tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak KVKK’nin 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı VDF Sigorta’ya başvurarak her zaman kullanabilirsiniz.

 

KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, işbu haklarınızı internet sitemizde (http://www.vdfsigorta.com.tr) bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümü altındaki Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Herhangi soru ya da şikayetinizin olması halinde bizimle kisiselverilerim@vdf.com.tr adresine e-mail atarak temasa geçebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydı ile işlenecek olup, VDF Sigorta’nın internet sitesinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile düzenlenen ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuatta öngörülen yasal saklama süreleri boyunca muhafaza edilir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi başvuru formumuza aşağıda bulunan dosyalardan ulaşabilirsiniz